Admitere 2024

Masterat

Ce vei învăța la noi

diversitate și incluziune
egalitate șanse
comunicare
teorii sociale
metodologie cantitativă și calitativă
cercetare de teren
dezvoltare personală
intervenție în asistență socială

Vei învăța cu

Hai să ne cunoști îndeaproape

Îți oferim următoarele programe de masterat:

Sociologie

Programul masteral se adresează absolvenților de învățământ superior, fără a necesita cunoștințe prealabile de statistică și de programare, și oferă cursanților abilitățile necesare pentru a deveni analiști date sau cercetători date, pregătindu-i pentru o carieră în știința datelor.

Cariere posibile: Analist date, Cercetător date, Inginer date

Programul masteral invită la cunoașterea transformărilor sociale contemporane și oferă competențe de cercetare sociologică dintr-o perspectivă critică și aplicativă. Masteratul oferă posibilitatea specializării în metodologie şi tehnici de cercetare sociologice cantitative şi calitative şi sociologie aplicativă în organizaţii, programe sociale şi viaţă cotidiană.

Cariere posibile: Asistent de cercetare în ştiinte sociale, Specialişt cu funcţii administrative, Consilier administraţie publică, Expert local pe problemele minorităţilor, Consilier învăţământ, Asistent de cercetare în demografie

Programul masteral se adresează absolvenților de învățământ superior și oferă pregătire teoretică, metodologică şi practică specializată, concretizată în transmiterea unor competenţe utile atât din perspectiva inserţiei pe piaţa muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în vederea studiilor doctorale.

Cariere posibile: Manager resurse umane, Analist piața muncii, Specialist resurse umane, Consilier forță de muncă și șomaj, Formator, Consultant în domeniul forței de muncă

Asistență socială

Programul este un joint master derulat în colaborare cu instituţii de învăţământ superior din Uniunea Europeană şi se adresează absolvenților de asistență socială, științe economice, sociologie, științe juridice, știinţe politice și administrative, științele comunicării, dar și specialiștilor aflați deja în sistemul de asistență socială.

Cariere posibile: Manager de întreprindere socială, Antreprenor în economia socială, Cercetător de dezvoltare comunitară, Manager de proiect, Evaluator proiecte, Cercetător asistență socială

Programul masteral se adresează în principal absolvenţilor de asistenţă socială, psihologie, sociologie și drept. Programul este interdisciplinar și asigură o pregătire teoretico-metodologică aprofundată şi susţinută prin stagii de practică supervizată în cadrul celor două module de specializare.

Cariere posibile: Asistent social în sistemul penitenciar, Consilier de probațiune, Inspector de probațiune, Mediator, Specialist în asistență socială și consiliere, Specialist în domeniul juridic și social

Programul masteral se adresează în primul rând absolvenţilor de ştiinţe socio-umane, dar şi tuturor acelora care, prin natura profesiei, interacţionează direct cu copiii și face parte din Reţeaua Europeană de Masterate în Drepturile copilului.

Cariere posibile: Specialist în asistenţă socială şi consiliere, Asistent social, Consilier pentru adolescenți în domeniul adicţiilor; Asistent social cu competenţă în sănătatea mintală a copiilor; Specialist în evaluarea copiilor și tinerilor cu dizabilităţi; Mediator școlar

Programul masteral se adresează absolvenților de învățământ superior din toate domeniile și oferă educație de înaltă calitate, formare profesională şi consultanţă centrate pe nevoile persoanelor fizice şi juridice furnizoare de servicii sociale şi medico-sociale, și a comunităţilor: locală, naţională şi internaţională.

Cariere posibile: Manager în servicii sociale, Consilier instituții publice, Manager de proiect, Manager resurse umane, Consilier de specialitate în administraţia publică; Antreprenor în economia socială

Programul masteral este interdisciplinar, se adresează absolvenților de învățământ superior din toate domeniile, și își propune transpunerea cunoștințelor de specialitate ale managementului în practica organizațiilor asistențiale; accentul este pus pe procesul de formare și pregătire al viitorilor manageri ai serviciilor oferite în sistemul public (atât serviciile de asistență socială, cât și domenii conexe) și în sistemul privat (ONG-uri, fundații). 

Cariere posibile: Manager în servicii sociale, Consilier instituții publice, Manager de proiect, Manager resurse umane, Consilier de specialitate în administraţia publică; Antreprenor în economia socială

Vezi ce fac absolvenții noștri

0 %
lucrează în tehnologia informației
0 %
lucrează în corporații
0 %
și-au găsit job la maxim 6 luni de la absolvire
0 %
ar alege tot FSAS
0 %
consideră relevante pentru profesia lor cunoștințele din facultate

*datele au fost preluate din ancheta „Alumni FSAS” realizată în 2023, la n. 307

1. Verifici calendarul de admitere​

15– 19 iulie 2024 (până la ora 16) – înscriere online

19.07.-23.07.2024 – Evaluarea proiectelor/dosarelor/interviu

25 iulie 2024 – Anunţarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere

25.07.-29.07.2024 – Confirmarea locului obţinut (completarea si semnarea contractului de studiu si incarcarea acestuia pe platforma admiterii).

Pt. cei admişi cu taxă – este obligatorie plata primei rate de şcolarizare si încărcarea pe platforma admiterii a dovezii plății .

31 iulie 2024 – Depunerea la rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi la master

04– 07 septembrie 2024 (până la ora 16) – înscriere online

09 septembrie 2024 – Evaluarea proiectelor/dosarelor/interviu

10 septembrie 2024 – Anunţarea rezultatelor 

10.09-11.09.2024 – Confirmarea locului obţinut (completarea si semnarea contractului de studiu si incarcarea acestuia pe platforma admiterii).

Pt. cei admişi cu taxă – este obligatorie plata primei rate de şcolarizare si încărcarea pe platforma admiterii a dovezii plății .

13 septembrie 2024 – Depunerea la rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi la master

Planificarea interviurilor:

3. Vezi locurile propuse

Analiza datelor complexe: 

Asistenţă socială şi economie socială IFR (învăţământ cu frecvenţă redusă):  

Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere: 

Cercetare sociologică avansată: 

Managementul serviciilor sociale: 

Managementul serviciilor de asistenţă socială(la Reşiţa): 

Masterat European în drepturile copiilor:  

Managementul strategic al resurselor umane:

La finalul  (după sesiunea din luna septembrie), specializarea va funcționa dacă sunt înscriși cel puțin 50% din numărul locurilor bugetate aprobate la acea specializare.

Excepție va face masteratul de Asistență socială și economie socială – IFR unde numărul minim de studenți înscriși trebuie să fie 8.

Studentului admis la o specializare care nu se va ține din lipsa numărului minim de studenți i se va da posibilitatea de a alege un alt master din facultatea noastră unde el va fi admis tot pe loc bugetat sau la taxă – depinde de ce loc a ocupat la prima specializare.

5. Pregătește-ți documentele

1. Fișă tip de înscriere semnată – se descarcă din aplicaţia de înscriere

2. Scrisoare de motivație

3. Certificat de competență lingvistcă

4. În funcție de criteriile de admitere ale masteratului ales (vedeți secțiunea Criterii), se încarcă Curriculum Vitae, proiectul de cercetare sau sinteza lucrării de licență. În cazul în care candidați la mai multe masterate, trebuie încărcate documentele corespunzătoare criteriilor de admitere ale tuturor masteratelor la care candidați (vedeți secțiunea Criterii). 

5. Diploma de bacalaureat și foaie matricolă

6. Certificatul de naştere

7. Carte de identitate

8. Adeverinţă medicală tip; cu menţiunea apt pentru facultate

9. Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru absolvenţii de dinainte de 2022; adeverinţa de licenţă pentru absolvenţii 2023

10. Actul care dovedește scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul

11. Două fotografii color: 3cm/4cm – se vor depune la secretariat la începerea anului universitar

Cerere pentru înscriere pentru candidaţii de etnie romă

În vederea înscrierii la facultate, candidații de etnie romă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizații legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul face parte din etnia romilor și nu faptul că acesta este membru al organizației în cauză.

2. Criteriile de selecție

Media generală la examenul de licenţă – 40% din nota finală

Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licență şi Scrisoare de motivație – 60% din nota finală

  1. Proiectul poate fi bazat pe metode cantitative sau calitative, iar obiectivul principal pentru candidat este să demonstreze că înțelege cum să realizeze o cercetare științifică. Lungimea maximă a proiectului/sintezei lucrării de licență este de 15 pagini (fonturi uzuale cu caractere de 12, spațiere rânduri 1.5), la care se adaugă bibliografia și anexele, dacă e cazul. Barem de evaluare (comun masteratelor din domeniul Sociologie)

Media generală la examenul de licenţă – 60% din nota finală

Interviu (pe baza scrisorii de motivaţie şi a Curriculum Vitae) – 40% din nota finală

4. Taxe școlarizare

200 lei

Include taxa de procesare 50 RON şi taxa de admitere de 150 RON.

Se achită online  prin platforma de înscriere. Dacă optați pentru două linii de specializare masterală (Sociologie și Asistență Socială) va trebui să achitați două taxe de înscriere. Dacă optați pentru două linii de studiu (linia română și linia maghiară) va trebui să achitați două taxe de înscriere. Taxa de procesare este obligatorie și nereturnabilă.

3.000 RON/an

La confirmarea locului se achită prima rată de 750 RON sau se poate achita integral (în acest caz se beneficiază de o reducere de 10%).

Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor. Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând pe platformă o copie scanată după acest act (adeverinţă că unul din părinți e cadru didactic, adeverință că provine din centru de plasament, certificate de deces al ambilor părinți, certificat de încadrare ca persoană cu handicap, etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Gata! Ești pregătit să trimiți aplicația.

icons8-double_tick 1@2x
Te-ai hotărât deja?
Aplicațiile se realizează exclusiv pe platforma oficială a UBB-ului. Nu uita să îți verifici documentele înainte!

Cum funcționează procesul de admitere?

Urmează ghidul de mai jos pentru a te pregăti pentru admitere.

Important

Confirmarea locului se poate realiza până în data de 29 iulie 2024 până la ora 16:00.

Înscrierea la concursul de admitere sesiunea iulie 2024 se realizează online, în perioada 15-19 iulie (în 19 iulie, până la ora 16:00), pe platforma admitere.ubbcluj.ro. În perioada admiterii se oferă suport tehnic la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială (B-dul 21 Decembrie, nr. 128, intrarea de pe str. Anghel Saligny) între orele 9:00 şi 15:00, sala 6, parter.

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2022-2023, conform OM nr. 3102 din 08.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, aprobat în baza Hotărârii Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 31 din 14.03.2022, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Dacă întâmpini dificultăți, îți stăm la dispozitie pe urmatoarele canale:

Accessibility Toolbar